Historie Města

Město

Multiple Image #1. It can support html.

Městečko Plumlov je položeno v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce 290 až 340 m/m. Je střediskem rekreační oblasti "Plumlovská přehrada", vzdálené 8 km západně od okresního města Prostějova a žije v něm 2 300 stálých obyvatel. Plumlov se skládá ze 4 místních částí ( Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry ).

Historie městečka , jehož původ spadá do konce 13. století je hlavně spjata s panstvím šlechtických rodů a to pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna.

První osídlení vzniklo v podhradí hradu, který byl vybudován kolem roku 1270 v době kolonizačního úsilí krále Přemysla Otakara II. Držitelem hradu byl nemanželský syn Přemysla Otakara II. a Anežky z Kueringu , Mikuláš, vévoda Opavský. Další kdo významě zasáhl do historie Plumlova byl rod pánů z Kravař. Už při prodeji panství Janem Lucemburským v roce 1322 Vokovi z Kravař je první zmínka o existujicím podhradí. Další zmínka je z 23. února 1347, kdy majitel panství Petr z Rožmberka, který dědil po Jindřichovi I. z Kravař, předává panství Benešovi II. z Kravař za následujících podmínek :

1. Bude-li míti pan Beneš mužských potomků, zůstanou statky u nich.

2. Kdyby měl jen ženských potomků, odvede se polovina peněz stržených za statky dědicům páně Petrovýrn

3. Kdyby pan Beneš dědiců nezanechal, připadne celý majetek po jeho smrti dědicům Petrovým

4. Pan Beneš nesmí statků ani zastaviti, ani prodati, ani darovati.

Multiple Image #1. It can support html.

Touto smlouvou se Plumlov opět dostává do držení pánů z Kravař. Někdy v rozmezí let 1348 - 1384 je Plumlov povýšen na městečko. I když nelze vyloučit už rok 1348 a důvodem mohlo být, že byl navrácen pod správu Kravařů, anebo narození mužského dědice, což by ve svém důsledku znamenalo další držení rodem. Ale první písemná zmínka o Plumlově jako městečku je až z roku 1384, kdy pan Petr I. z Kravař prodává hrad a městečko Plumlov Erhartovi z Kunštátu, který byl zapsán do zemských desek. Protože však kupec na statek nenastoupil, zůstal nadále majetkem páně Petrovým.

Za pánů z Pernštejna nastal hospodářský rozmach městečka, který trval až do konce 16. stoleti. V roce 1555 byl postaven kostel " Nejsvětější trojice". Roku 1586 při požáru vyhořela část městečka a k roku 1590 se vztahuje první zmínka o pivovaru na Plumlově.

Dále, kdo významně zasáhl do dějin městečka, byl rod pánů z Lichtenštejna, at' už přes tři sta let trvajícím držením panství, tak monumentální stavbou zámku nad Podhradským rybníkem. Zámek podle plánů Karla Eusebia z Lichtenštejna postavil jeho syn Jan Adam Ondřej z Lichtenštejnu, který je ještě zajímavý tím, že zakoupil dvě panství, z nichž posléze vzniklo Lichtenštejnské knížectví.

Multiple Image #1. It can support html.

Ze začátku 17. století je známé nejstarší vyobrazení pečeti městečka, a to z roku 1602. V letech 1619 a 1643 utrpělo městečko škody při dobývání hradu at' už stavovským nebo švédským vojskem. Od roku 1697 je umístěna na hřbitovní zdi kostela pamětní deska na švédský útok. Nejstarší zmínka o škole na Plumlově je už z roku 1632.

V Plumlově jsou umístěny 4 historické sochy. Nejstarší z nich je svatý Jan Nepomucký z roku 1706. Socha svatého Petra z Alcantery je nedatována, socha svatého Floriána je z roku 1749 a socha svatého Antonína je z roku 1786.

V letech 1741 - 1772 byl Plumlov třikrát vypleněn od Prusů a v roce 1763 v městečku hořelo. Roku 1772 se staví na náměstí nová škola. V roce 1804 byl přemístěn větrný mlýn, který stával u kostela. V letech 1811 - 1814 se v městečku vyrábí jeden z prvních řepných cukrů na Moravě. Při požáru části městečka v roce 1828 je zcela zničena škola a je velmi poškozen kostel. Proto se v roce 1829 začíná stavět nová škola a to u kostela. V roce 1846 je Plumlovu uděleno právo tří výročních trhů a to v úterý před ostatky, v úterý po Božím těle a v poslední úterý v září. Toto právo bylo ještě v roce 1893 rozšířeno udělením práva týdenních trhů.

V roce 1849 je zřízen okresní soud, berní úřad a další potřebné instituce a městys Plumlov se stává sídlem soudního okresu a tento přetrvává až do roku 1949 . Po zrušení okresu při územní reorganizaci Plumlov přichází i o statut městyse. V roce 1870 se ustaluje název obce na Plumlov.

Od konce 19. století jsou zakládány různé spolky. V roce 1869 je zřízena občanská záložna, roku 1879 sbor dobrovolných hasičů, 1883 společenstvo řemeslných živnostníků, 1903 je založen sokol , 1906 okrašlovací spolek, v roce 1920 legionářská jednota, 1924 orel a v roce 1932 sportovní klub. Dále se bud' ruší nebo zakládají výrobně prospěšné a služby konající podniky. V letech 1865 - 1868 se ruší parní pila a staví se vodní. V roce 1896 je zrušen provoz panského mlýna. Roku 1898 se v Plumlově zřizuje telegraf. Pivovar a palírna ukončují svou činnost v roce 1900 a elektrárna zahajuje v roce 1920 provoz v bývalém mlýně .

Multiple Image #1. It can support html.

Z kulturních a veřejnosti prospěšných akcí stojí za zmínku vybudování parku s památníkem Svatopluka Čecha z roku 1910.

V roce 1913 je povolena měšťanská škola a v letech 1914 - 1915 se staví nová školní budova. Roku 1929 se zřizuje v Plumlově krejčovská škola. Od roku 1928 je vybudováno koupaliště v Borkách. V roce 1930 je vybudován vodovod, budova kina a překládá se státní silnice od Prostějova.

Z kulturních osobností se v Plumlově narodili : v roce 1854 spisovatelka a autorka her pro děti Vojtěška Baldesatri Plumlovská, roku 1863 spisovatel Vojtěch Vitásek, roku 1872 naivní spisovatel Václav Svoboda Plumlovský a roku 1875 profesor František Hýbl.

Co se týče dalších aktivit můžeme jmenovat vybudování nového hřbitova v roce 1950 a následné zrušení starého hřbitova. V roce 1965 je vybudován autokempink "Žralok" pro 700 osob. Roku 1967 byla vybudována samoobsluha na Tyršově náměstí. V roce 1968 byl vybudován vodovod od Kněží hory, který posílil stávající řád, jenž už kapacitně nepostačoval. V letech 1971 - 1973 probíhala stavba základní umělecké školy, 1976 - 1977 byla vybudována přístavba základní školy, 1976 - 1982 se staví mateřská škola za zdravotním střediskem. Od roku 1986 se buduje nové nákupní středisko, které bylo dokončeno v roce 1990. Je vybudováno zdravotní středisko a dáno do provozu v roce 1987. V roce 1989 je otevřena nová prodejna v Lesnické ulici, která byla stavěna v akci Z.

V letech 1993 - 1994 byla provedena dostavba školní budovy základní školy. Roku 1994 je provedena přístavba výtvarného oboru základní umělecké školy. Po převzetí zámku v roce 1994 do vlastnictví obce a jeho zpřístupnění v roce následujícím je v roce 1996 zahájena jeho oprava. V letech 1993 - 1997 byla provedena plynofikace obce. Zdravotní středisko je v roce 1997 převedeno do vlastnictví obce a také část bytového fondu vojenských lesů. Roku 1997 je prodána pila vojenských lesů do soukromého vlastnictví . V tomto roce je zrušen domov pro děti předškolního věku, který byl vybudován v padesátých letech. V letech 1997 - 1998 jsou vybudovány komplexně telekomunikační sítě v obci.

Jak je vidět, městečko se stále zvelebuje a také se rozšiřují služby pro obyvatele. Stále je ještě co zlepšit, opravit, vybudovat, aby celkový stav odpovídal nejen statutu města a potřebám svých obyvatel, ale i potřebám turistického ruchu, rekreační oblasti a středisku okolních obcí.